KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN EN AĞIR BİÇİMİ : KADIN CİNAYETLERİ

                                                          

Merve TÜREMEN
İrem ATLIĞ
Saliha ÖZPINAR

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Kadına yönelik şiddet, kadının fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik açıdan zarar görmesine sebep olan ve kadının temel hak ve özgürlüklerini, onurunu zedeleyen ve en önemlisi de yaşama hakkını tehdit eden bir eylemdir.

Kadınlara yönelik şiddet, erkeklerin kadınlar üzerindeki egemenliğine ve kadınlara yönelik ayrımcılığa sebep olan ve kadınların tam gelişimini engelleyen, kadınlar ve erkekler arasındaki tarihsel ve eşitsiz güç ilişkilerinin bir göstergesidir.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET ÇEŞİTLERİ

FİZİKSEL ŞİDDET

 • Tokat atma ya da bir şey fırlatma,
 • İtme,tartaklama ya da saç çekme
 • Yumruklama ya da bir cisimle vurma
 • Tekmeleme ,sürükleme ,bir yerini yakma,boğazını sıkma vb .

CİNSEL ŞİDDET

 • Zorla cinsel ilişkiye girme
 • Kadınların istemediği halde korktuğu için cinsel ilişkiye girmesi,
 • Cinsel olarak aşağılayıcı ya da küçük düşürücü eylemlere zorlama,

EKONOMİK ŞİDDET

 • Kadının çalışmasına engel olma ya da işten ayrılmasına neden olmak,
 • Ev harcamaları için para vermeme,
 • Kadının gelirini elden alma vb.

SÖZEL ŞİDDET

 • Hakaret ya da küfür
 • Başkalarının yanında aşağılama ya da küçük düşürme,
 • Korkutma ya da tehdit,
 • Kadına ya da çevresindekilere zarar vermek ile tehdit,

Dünya’da Kadına Şiddet:

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2005 yılındaki “Çok Ülkeli Kadın Sağlığı ve Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddet Raporu”

 • Kadınlar arasında yaşam boyu fiziksel şiddet görme sıklığı %6-59 arasında saptanmış ve
 • Kadınların eşleri tarafından “yumruklanma”, “tekmelenme”, “yerde sürüklenme”, “silahla tehdit edilme” gibi ağır şiddet şekillerinin uygulanma sıklığı %4-49 arasında olduğu bulunmuştur.
 • Aynı çalışmada cinsel şiddet sıklığı ise; %6-59 oranında olduğu belirlenmişti

Türkiye’de Kadına Şiddet:

Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması

 • Kadınların %39’u yaşamlarının herhangi bir döneminde, %9.9’u son 12 ayda partnerlerinden ya da eşlerinden fiziksel şiddet;
 • %15’i yaşamlarının herhangi bir döneminde, %7.0’ı son 12 ayda partnerlerinden ya da eşlerinden cinsel şiddet;
 • %44’ü yaşamlarının herhangi bir döneminde, %25’i son 12 ayda partnerlerinden ya da eşlerinden duygusal şiddet görmüştür

Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet 2008 ve 2014 Araştırma 

 

Kadınlarda  yaşamın herhangi bir döneminde kadına yönelik aile içi şiddet; Türkiye-Manisa

ŞİDDETİN KADINA ETKİLERİ

 • Kadın cinayetleri ise kadına yönelik şiddetin EN AĞIR BİÇİMİDİR.

TÜRKİYE’DE KADIN CİNAYETLERİ

 • Kadın cinayetleri Türkiye’de son yıllarda hızla artan bir sorun halini almıştır. Hemen her gün yazılı ve görsel medyada kadın cinayeti haberleri ile karşılaşmaktayız. Medyada yer alan kadın cinayetleri genellikle namus , töre ya da kıskançlık konusunda öne çıkmaktadır.
 • Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de kadınlara yönelik cinayet oranı son istatistikleri 2002 ile 2009 yılları arasında yüzde 1400 artış gösterdi.
 • 2002 yılında öldürülen kadın sayısı 66 iken bu rakam 2009‘un ilk yedi ayında 953’e çıktı.
 • Türkiye’de kadın cinayetlerinin büyük kısmı kıskançlık, töre ya da namus cinayetlerinden ibarettir. Namus gerekçesiyle işlenen cinayetlerin kökeni ataerkil toplumsal yapıya dayanmakta ve geçmişi İslamiyet öncesi döneme kadar uzanmaktadır.
 • Aslında söz konusu durum aile içindeki erkek egemen yapının devam ettirilmesi amacı taşımaktadır.Türkiye’de ayrıldığı sevgilisi ya da eşi tarafından kıskançlık ya da öfke sebebiyle katledilen kadınların sayısı da bir hayli fazladır ve bu durum aslında erkek egemen kültürlerin ortak sorununu ortaya koymaktadır.

MANİSA İLİNDE KADIN CİNAYETLERİ

Türkiye ve Manisa İli 2010-2015 Yılları Arasında Kadın Cinayetlerinin Dağılımı

Türkiye ve Manisa İlinde Kadın Cinayetlerinin Yaş Dağılımı

FAİLİNE GÖRE MANİSA’DA KADIN CİNAYETLERİ

BAHANELERE GÖRE MANİSA’DA KADIN CİNAYETLERİ

SONUÇ OLARAK ;

                Kadın cinayetleri ideolojiktir!

 • Cinsiyetçi zihniyet, ders kitaplarından istihdam politikalarına, sağlık hizmetlerinden, eğitimin örgütlenmesine kadar hayatın her alanında bir kamu politikası olarak yeniden üretilir.
 • Kadın cinayetleri genel bir zihniyetin ürünü olduğu için, yaşı, eğitimi, mesleği, etnik kökeni, yaşam tarzı ne olursa olsun her kadın şiddete maruz kalabilir ve öldürülebilir.
 • Kadınların başta hane temelinde olmak üzere cinsiyetçi ideolojinin baskı ve uygulamalarına karşı direnme güçleri yetersizdir.
 • Öncelikle büyük ölçüde ekonomi-istihdam dışı olmaları, hak arayışı için gerekli donanım ve yönlendirmeden yoksun kalmaları ve bu karşı çıkışta kendilerine destek olacak dayanışmaya ulaşmadaki zorlukları bu yetersizliğin başlıca nedenleridir.

KADIN CİNAYETLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

 • Örgün eğitimin her aşamasında ve üniversitelerde zorunlu toplumsal cinsiyet eşitliği derslerinin müfredata alınması
 • CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirilmesi
 • Tüm kamu kurum-kuruluşlarına, merkezi yerel idare birimlerine ve apartmanlara “kadınlara yönelik şiddete karşı uyarılar ve başvuru” bilgilerinin olduğu zorunlu tabelalar asılması
 • Şiddete maruz kalan kadınların ekonomik bağımsızlığı için: Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği içinde özel meslek edindirme programları düzenlenmesi
 • Kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı yerel eylem planları oluşturulması, uygulanması
 • Personel ve yerel birimlere yönelik kadınlara yönelik şiddetle mücadele eğitim programları uygulanması
 • Kadınlara yönelik şiddet suçu işleyenlerin devlet memuru olmasının engellenmesi; suçun görev süresince vuku bulması durumunda memuriyetten men edilmesi
 • Kadınları güçlendirecek iletişim, destek ve dayanışma mekanizmaları, birimler, masalar oluşturulması

Kadın cinayetleri ve uygulanabilecek indirimlerin tanım ve koşullarının düzenlenmesi,

 

 

 

Kaynaklar

 • http://kadincinayetleri.org/
 • Kadın Cinayetleri Acil Eylem Planı
 • AÇIKEL S. KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE KADIN SIĞINMAEVİ ÖNLEMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, T.C.ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI,(ANKARA 2009)
 • Nur OKUTAN KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET – VAN’DA, KADINLARIN ŞİDDET DENEYİMLERİ, ŞİDDETİ DOĞURAN KOŞULLAR VE BAŞETME BİÇİMLERİ, ŞİDDETİN KADIN SAĞLIĞINA ETKİLERİ, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, VAN-2007
 • Ceren YEGEN, İNTERNET HABERCİLİĞİNDE KADIN CİNAYETİ HABERLERİNİN SUNUMU: POSTA GAZETESİ ÖRNEĞİ, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC July 2014 Volume 4 Issue 3
 • Doç. Dr Elif Gazioğlu,Kadın cinayetleri:Kavramsallaştırma ve Sorunlu Yaklaşımlar,Sosyal Politika Çalışmaları Yıl: 13 Cilt: 7 Sayı: 30 Ocak-Haziran 2013 ISSN: 1303-0256
 • BİLGİLİ N. VURAL G. KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN EN AĞIR BİÇİMİ: NAMUS CİNAYETLERİ Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2011; 14: 1
 • Özpinar S, Horasan G, Baydur H, Canbay T.  Factors affecting the views and experiences of women living in the city centre of Manisa, Turkey, regarding domestic violence. Australian Journal of Primary Health, 2015. http://dx.doi.org/10.1071/PY15032

 810 total views,  1 views today

Etiket(ler): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir